เกียรติคุณมัสยิด

เกียรติคุณของมัสยิด
อิหม่ามอับดุซซุโก๊รเจริญสุข ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจให้สัปบุรุษ พร้อมกันนี้ได้พัฒนามัสยิดจนได้รับการยกย่อง และเป็นที่ยอมรับนับถือจากผู้คนมากมายทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดจนได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณดังนี้


·โล่ประกาศเกียรติคุณ มัสยิดที่ให้ความช่วยเหลือตามโครงการรณรงค์ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขต จังหวัดนนทบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 รอบพ.ศ.2535เมื่อ22 ตุลาคม พ.ศ. 2535


·ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์เรียนรู้การแก้ไขปัญหายาเสพติด พื้นที่ภาคกลาง โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงยุติธรรมเมื่อ 17มิถุนายนพ.ศ. 2548

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น