วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประวัติโรงเรียนนูรุ้ลอิสลาม

(อัลมัรฮูมอิหม่ามฮัจยีอะห์หมัด เจริญสุข สนทนากับท่านผู้หญิงสมร ภูมิณรงค์)โรงเรียนนูรุ้ลอิสลาม (สุเหร่าเขียว)ได้ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 เดิมทีเดียวอัลมัรฮูมอดีตอิหม่ามอะห์หมัด เจริญสุข (บิดาอิม่ามอับดุลซูโก๊ร เจริญสุข) ได้ใช้อาคารมัสยิดหลังที่ 1-2 ซึ่งเป็นไม้เป็นสถานที่ทำการเรียนการสอนทั้งการอ่านกุรอานและหนังสือมลายูในภาคฟัรดูอีน ด้วยเจตนารมณ์ของอดีตอิหม่ามที่ต้องการให้ชุมชนสุเหร่าเขียวได้มีการพัฒนาการศึกษาด้านศาสนา ท่านจึงอุทิศที่ดินของตนจำนวน 6 ไร่ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชนรุ่นหลังในการสร้างอาคารเรียนและอื่นๆ ขณะเดียวกันท่านได้ส่งบุตรชาย 2 คน ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน (หลอแหล)ของอัลมัรฮูมอาจารย์อาบีดีน วิทยานนท์ หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว อิหม่ามซูโก๊ร เจริญสุข ผู้พี่ได้ไปศึกษาต่อปอเนาะในภาคใต้อีกหลายแห่งสุดท้ายจึงได้เดินทางไปศึกษาต่อเพิ่มเติมที่นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาราเบีย ส่วนอาจารย์ฮัมบาลี เจริญสุข ผู้น้องหลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน (หลอแหล )แล้ว จึงได้ไปศึกษาต่อในสถาบันอื่นๆ และเดินทางไปศึกษาต่อ ณ กรุงไคโรประเทศอิยิปต์และนครมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาราเบีย


เมื่ออิหม่ามอับดุซซูโก๊ร เจริญสุข ได้สำเร็จการศึกษาแล้ว ท่านจึงเดินทางกลับถิ่นฐานเดิมคือชุมชนสุเหร่าเขียวและเริ่มสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้เป็นบิดา โดยเปิดทำการเรียนการสอนทั้งภาคฟัรดูอีนและฟัรดูกิฟายะห์ แบ่งเป็นภาคกลางวันและกลางคืนตามลำดับ และให้การศึกษาผู้ใหญ่ในทุกๆ วันศุกร์ ต่อมาเริ่มมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจึงเปิดทำการสอนระบบปอเนาะอย่างเต็มรูปแบบ จากนั้นท่านจึงได้ตัดสินใจสร้างอาคารเรียนเป็นตึกคอนกรีต และหอพักนักศึกษาในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป โดยได้รับเงินทุนจากญาติพี่น้องใกล้ชิด และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป และนักเรียนได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงนี้เอง อาจารย์ฮัมบาลี เจริญสุข ได้สำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับมาช่วยสอนอีกแรงหนึ่ง


ในปัจจุบันโรงเรียนนูรุ้ลอิสลาม (สุเหร่าเขียว) มีอาคารเรียน 3 ชั้น 1 หลัง หอพักนักศึกษาชาย 2 หลัง หอพักนักศึกษาหญิง และอาคารเรียนพร้อมทั้งสถานท่ีละหมาด 4 ชั้น 1 หลัง มีคราจารย์ภาคฟัรดูอีน ภาคฟัรดูกิฟายะห์ ภาคอัลกุรอาน และภาคพิเศษจำนวน 26 ท่าน มีนักเรียนภาคฟัรดูอีนประมาณ 200 คน นักศึกษาภาคฟัรดูกิฟายะห์(ปอเนาะ) ชาย-หญิง ประมาณ 300 คน ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนนูรุ้ลอิสลาม(สุเหราเขียว) ได้รับการรับรองวิทยะฐาน และได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร กรุงไคโร ประเทศอิยิปต์ พร้อมกับได้ส่งนักศึกษาให้ศึกษาต่อต่างประเทศอีกมากมาย อาทิ มหาวิทยาลัยอินซานียะห์ ประเทศมาเลเซีย, มหาวิทยาลัยอาลิก้า ประเทศอินเดีย และประเทศลิเบีย อีกด้วย